Catastrophic construction: Storms can build reef islands in atoll regions

Boulder, Colo., USA: Tropical storms, with waves reaching up to 10-meters-high, can wallop coral reef islands. As global temperatures increase, some scientists suggest that such storms will become more frequent and intense over the next few decades. Additionally, potential sea level rise is perceived as a threat to the continued existence of these remote, low-lying communities.

Κουρήτες & Δάκτυλοι

Οι Κουρήτες Δάκτυλοι ήσαν τρεις, πέντε ή εννέα Δαίμονες (πνεύματα) στους οποίους ανέθεσε η θεά Ρέα να προστατεύσουν τον νεογέννητο Δία από τις κανιβαλικές τάσεις του πατέρα του Κρόνου και αυτοί υπακούοντας, έκρυψαν το νεογνό σε μια σπηλιά στο όρος Ίδη (Ψηλορείτης) στην Κρήτη, πνίγοντας το κλάμα του στους ήχους φρενήρους χορού αναπαράστασης συγκρουόμενου δόρατος και ασπίδας.

How plants signal danger

“For decades, it’s been known that leaf damage, inflicted by mechanical wounding or caterpillar munching, rapidly activates defense responses in distant, undamaged leaves of the plant,” Howe said. “But what triggers this rapid response has largely remained a mystery.”

Winds imaged by Aeolus

First wind data from ESA’s Aeolus satellite. These data are from three quarters of one orbit around Earth. The image shows large-scale easterly and westerly winds between Earth’s surface and the lower stratosphere, including jet streams. _ESA

Ο Ελληνισμός από την πτώση του Χάνδακα ως την ίδρυση του Ελληνικού κράτους (1670-1830)

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται η ιστορική επισκόπηση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών του ελληνισμού στη διάρκεια της μακράς αυτής περιόδου. Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία και η Γαλλική Επανάσταση θα αλλάξουν την εικόνα της Ευρώπης και του κόσμου. Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος είναι ραγδαία, ενώ οι ιδέες του Διαφωτισμού εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη. Κατά την περίοδο αυτή ο ελληνισμός βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος του υπό οθωμανική κυριαρχία με εξαίρεση τη βενετική κυριαρχία σε λιγοστές περιοχές. Ο ελληνικός πληθυσμός υπό οθωμανική κυριαρχία υπάγεται στο μιλέτ των ορθοδόξων (το μιλέτ των Ρουμ) με αρχηγό τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος, εκτός από θρησκευτικές, αναλαμβάνει και διοικητικές αρμοδιότητες. Στον κυρίως ελλαδικό χώρο οι ορθόδοξοι είναι οργανωμένοι σε κοινότητες διοικούμενες από εκλεγμένους προκρίτους ή προεστούς. Οι Φαναριώτες διεισδύουν στην οθωμανική διοίκηση και αναλαμβάνουν την ηγεμονία στην ημιαυτόνομη Μολδοβλαχία. Συγχρόνως εξελίσσεται η άνοδος της εμπορικής τάξης και αναπτύσσεται ο παροικιακός ελληνισμός (Βενετία, Βιέννη, Βούδα, Πέστη, Παρίσι κ.α.). Αυτές οι οικονομικές, γεωπολιτικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο θα συμβάλουν, ώστε να διαμορφωθεί στους Έλληνες ισχυρή εθνική συνείδηση, η οποία με τη σειρά της βρήκε την ιστορική έκφραση και δικαίωσή της στην Ελληνική Επανάσταση.

Electrons ride plasma wave

There is a good chance that soon a new door will open to physicists, offering them new insights into the mysteries of the universe. The international AWAKE collaboration has made a breakthrough in its efforts to build a new type of particle accelerator. _MPI

LHC physicists finally uncover Higgs ‘bottom’ decay

The two largest experiments at the Large Hadron Collider (LHC), ATLAS and CMS, have observed a previously undetected way that the Higgs boson can decay — into an elementary particle called the bottom quark, and its antiparticle._Nature

Rutgers Scientists Identify Protein that May Have Existed When Life Began

The primordial peptide may have appeared 4 billion years ago
How did life arise on Earth? Rutgers researchers have found among the first and perhaps only hard evidence that simple protein catalysts – essential for cells, the building blocks of life, to function – may have existed when life began. Their study of a primordial peptide, or short protein, is published in the Journal of the American Chemical Society._ Rutgers University

Unstoppable Monster in the Early Universe

Astronomers obtained the most detailed anatomy chart of a monster galaxy located 12.4 billion light-years away. Using the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), the team revealed that the molecular clouds in the galaxy are highly unstable, which leads to runaway star formation. Monster galaxies are thought to be the ancestors of the huge elliptical galaxies in today’s Universe, therefore these findings pave the way to understand the formation and evolution of such galaxies._ALMA

Parasitoid biology preserved in mineralized fossils

Evidence for parasitism in fossils is generally rare, as it requires preserved information of interaction between both partners. As a consequence, the fossil record of parasitoid wasps is nearly exclusively restricted to isolated adults, with few examples of unidentified larvae trapped in amber next to their hosts. Therefore, our understanding of parasitoid evolution is based on the inference that fossil organisms exhibited habits resembling those of their extant relatives. (Nature Communications volume 9, Article number: 3325 (2018) 
DOI https://doi.org/10.1038/s41467-018-05654-y
intro excerpt)

Stunning images focus on birds at their finest

Whether their subjects are soaring high above the horizon or swimming leisurely through a lake, these intimate photos show a variety of birds in a kaleidoscope of colors, marking this year’s winners of the Bird Photographer of the Year photo competition. 

Where do particle names come from?

One of the most difficult things in learning particle physics for the first time is to understand all of the various names. There are dozens and dozens and sometimes many names can apply to one particle or a single name can apply to many particles. It’s all very confusing. Luckily, Fermilab’s Dr. Don Lincoln made this video to help you sort it all out.

The Hearing Molecule

The results of their research, reported Aug. 22 in Neuron, reveal that TMC1, a protein discovered in 2002, forms a sound- and motion-activated pore that allows the conversion of sound and head movement into nerve signals that travel to the brain—a signaling cascade that enables hearing and balance. 

Η Φυλλάδα του Γαδάρου

Πρόκειται για σατιρικό και διδακτικό κείμενο, σε δύο παραλλαγές, με ήρωες τρία ζώα, το γάιδαρο, το λύκο και την αλεπού· η πρώτη παραδίδεται σε μια ανομοιοκατάληκτη, πρωιμότερη μορφή, ενώ η δεύτερη σε μια μεταγενέστερη ομοιοκατάληκτη

Λευτέρης Αλεξίου
Κρητικά Χρονικά Θ´ (1955), σ. 81-118

Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν ἰματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη (Ψαλμ. μδ΄ 10)

Εις την αγιοτάτην Παρθένον όλα εστάθησαν υπέρ άνθρωπον· και τούτο μόνον έδειξε πως ήτον φύσεως ανθρωπίνης, διατί σήμερον φαίνεται πως είναι φύσεως θνητής· αλλά και εις τούτο εφάνησαν τα προνόμια της θείας χάριτος· διατί, καθώς, όταν η πανάμωμος Μαρία συνέλαβεν, η σύλληψις εστάθη άσπορος, και όταν εγέννησεν, η κύησις εστάθη αδιάφθορος, έτσι όταν απέθανεν, η νέκρωσις εστάθη αθάνατος. _Ηλίας Μηνιάτης, Διδαχές

Ιωσήφ Γενέσιου: «Περί Βασιλειῶν»

Το ιστορικό πόνημα που φέρει τον τίτλο Περὶ Βασιλειῶν (Βασιλείαι) σώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο του 11ου αιώνα, στο οποίο κάποιος αναγνώστης ή κάτοχος χειρογράφου του 14ου αιώνα, προσέθεσε στο περιθώριό του το όνομα του εικαζόμενου συγγραφέα, ήτοι του Γενεσίου. Με μόνη εξαίρεση τον Ιωάννη Σκυλίτζη, την μαρτυρία του οποίου θα εξετάσουμε παρακάτω, ουδείς Βυζαντινός συγγραφέας κάνει λόγο για το εν λόγω κείμενο ή τον συγγραφέα αυτού. Συνεπώς, η χρονολογία της συγγραφής του έργου και η ακριβής ταυτότητα του συγγραφέα στηρίζεται ως επί τω πλείστον σε εσωτερικά κριτήρια.