Η Φήμη

στις

Μετ᾽ ὀλίγον ἡ Φήμη φέρει τὴν εἲδησιν εἰς τὰς μεγάλας πόλεις τῆς Λιβύης, ἡ Φήμη εἶναι τὸ ταχύτερον τῶν δεινῶν. Ἡ κίνησις εἶναι ἡ ζωή της, καὶ κτᾶται δυνάμεις τρέχουσα. Κατ᾽ ἀρχὰς ἀσθενὴς καὶ δειλή, αὐξάνει εἶτα καὶ ὑψοῦται εἰς τὸν ἀέρα, καὶ πατοῦσα ἐπὶ τῆς γῆς κρύπτει τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς οὐρανούς.

Ἡ μήτηρ της Γῆ, θυμωθεῖσα διὰ τὴν ὀργὴν τῶν θεῶν, ἐγέννησε τὴν τελευταίαν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Κοίου καὶ τοῦ Ἐγκελάδου, καὶ τῇ ἒδωκε πόδας ταχεῖς καὶ πτέρυγας ἀκαμάτους.

Τέρας ἀποτρόπαιον, ὗπερμεγέθες, μὲ σῶμα κεκαλυμμένον ὑπὸ πτερῶν, καὶ ὃπερ ὑπὸ ἓκαστον πτερὸν (ὦ θαῦμα!) κρύπτει ὀφθαλμοὺς πάντοτε ἀνοικτούς, στόματαὁ μιλοῦντα, ὦτα πάντοτε ἀκούοντα! Τὴ νύκτα πετᾷ συρίζουσα διὰ τῆς σκιᾶς, μεταξὺ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς· οὐδέποτε ὁ γλυκὺς ὓπνος κλείει τὰ βλέφαρά της.

Τὴν ἡμέραν κάθηται, ἀκίνητος φρουρός, ἐπὶ τῆς στέγης τῶν οἰκιῶν ἢ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν πύργων, καὶ ἐκεῖθεν διασπείρει ταραχὴν εἰς τὰς πολυανθρώπους πόλεις, ἂγγελος ἀδιάφορος ψευδῶν, συκοφαντιῶν ἢ ἀληθειῶν.

Βιργίλιος Αινειάδα (Βιβλίο IV, 174-188)

Virgil_.jpg
Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (wikiwand)

Αναφορά

Screen Shot 2018-05-12 at 21.42.46

 

Εικόνα εξωφύλλου: Η Φήμη στη στέγη του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών στη Δρέσδη