«Εξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου» – Θεόδωρος Βασιλικός

στις

Το ιδιόμελο «Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου» είναι το δοξαστικό των αίνων της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών, η οποία τελείται την Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας. Το τροπάριο ανάγεται στον 6ο ή 7ο αιώνα και ποιητής του θεωρείται ο Σωφρόνιος Ιεροσολύμων. Το δοξαστικό είναι ποιητική απόδοση του εμπαιγμού του Χριστού από τους στρατιώτες όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου και Ιωάννου. Το ποιητικό κείμενο του τροπαρίου χωρίζεται σε τρεις περιόδους και πέντε στίχους:

1. Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου
Με εξέδυσαν από τα ενδύματά μου

2. καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην
Και με ενέδυσαν με χλαμύδα κόκκινη

3. ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
έθεσαν στην κεφαλή μου στεφάνι ακάνθινο

4. καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χείρα ἔδωκαν κάλαμον
και στο δεξιό μου χέρι έδωσαν καλάμι

5. ἵνα συντρίψω αὐτοὺς ὡς σκεύη κεραμέως
για να τους συντρίψω ως πήλινα σκεύη